Winner English
Contact us
Winner English
ระบบการเรียนภาษาอังกฤษ Winner English?
ระบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ Winner English เน้นการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรม 3 ประการ คือ
Multi-Sensory Learning Platform
Multi-Skill Contents
One-on-One Environment
Multi-Sensory Learning
การเรียนโดยใช้ประสาทสัมผัสหลายๆอย่างพร้อมๆกัน
Multi-skill Contents
การเรียนเนื้อหาภาษาอังกฤษทั้ง 6 ทักษะ ซึ่งการเรียนของเราจะแบ่งออกเป็น 5 ส่วน

Vocabulary
บทเรียนเสริมคำศัพท์ให้กับน้องๆที่มีคำศัพท์มากถึงประมาณ 3,000 คำ


Grammar
บทเรียนที่จะเสริมสร้างทักษะการใช้หลักไวยกรณ์ให้ถูกต้อง


Reading
บทเรียนเสริมการอ่านเนื้อเรื่องที่มีหลากหลายแบบ ให้น้องๆได้ท่องโลกกว้าง


Writing
น้องๆจะได้ฝึกการเขียนในแบบฝึกหัดที่มีความหลากหลายแบบ


Listening & Speaking
เสริมสร้างการฟังและน้องๆยังจะได้ฝึกพูดให้เหมือนกับเจ้าของภาษามาเอง

One-on-One Environment
รูปแบบเสมือนการเรียน ตัว-ต่อ-ตัว กับครูผู้สอน
การเรียนแบบ one-on-one สามารถเพิ่มอัตราการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้มากกว่าปกติถึง 80%*
* อ้างอิงผลงานวิจัยในสหรัฐอเมริกา
ภาพตัวอย่าง
Flashcard
Flashcard
Spelling bee
Grammar teaching
Multiple choices
Reading
Translation
Phonics
Speaking Practice